باغ اتحادیه

این باغ که نام دیگر آم باغ امین السلطان است در خیابان لاله زار قرار دارد. به طوری که میتوان گفت تنها ساختار باقیمانده از لاله زار قدیم محسوب میگردد.این عمارت که به دوره ی قاجار تعلق دارد،یکی از آثار ثبت ملی شده ی ایران است. نکته ی جالب این باغ این است که سریال دایی جان ناپلئون در این مکان ساخته شده است.