تور تهرانگردی نوروز 98

 
 
 
 
 

عمارت کاظمی(سرای کاظمی)

عمارتی دست نخورده در دل تهران قدیم.