تور تهرانگردی نوروز 98

 
 
 
 
 

در تعریف مسیر برای مخاطبین تهرانگردی یکی از مسیرهای انتخاب شده بازدید در تور تهرانگردی از سه برج تهران میباشد.

بازدید از سه برج مهم در تهران شامل برج آزادی (شهیاد) ، برج میلاد و برج طغرل

این سه برج که در سه زمان مختلف ساخته شده اند، هر کدام نماد و ساختار و کاربردی متفاوت دارند. از گذشته های دور تا یکی از از 10 برج مخابراتی برتر دنیا در عصر مدرن