چهارشنبه 28 اسفند ماه 1397

ساعت 10صبح

بازدید از :

کاخ گلستان

سردرب قورخانه

صر درب باغ ملی

کاخ شهربانی

عمارت قزاقخانه

گشت در خیابان سی تیر