پنجشنبه 23 اسفند 97 تور تهرانگردی برای دانش آموزان یکی از دبیرستان های خراسان رضوی(مشهد) برگزار شد. با تشکر از آقای نیکویان و مربی های همراه