باغ و عمارت صبا

این باغ و عمارت که  به دوره ی قاجار برمیگردد ولی  پیش ار حصار ناصری ساخته شده است. معماری آن مصداق بارز گذر از سنت به مدرنیته و سبک های نوگرا است.نمای آن آجری ولی فاقد تزئینات دوره ی قاجار است که یکی از ویژگی های این بنا است.این بنا ثبت ملی شده است.