در طول تور تهرانگردی اگر کاخ گلستان در برنامه ی تور قرار داشته باشد، حتما تخت مرمر را مشاهده خواهید نمود

این تخت زیبا که در کاخ گلستان قرار دارد و به دستور فتحعلی شاه قاجار و در اصفهان ساخته شد. این تخت از 65 قطعه مرمر تشکیل شده که جنس مرمرهای آن از نوع مرمر زرد که تماما از یزد آورده شدند میباشد.

نقش و نگار این تخت از تخت حضرت سلیمان الهام گرفته شده است.به طوری که این تخت بر روی  دوش سه دیو(غول) و شش فرشته قرار گرفته است.مراسم سلام در دوره ی قاجار ابتدا بر روی این تخت انجام میشده به طوری که پادشاه بر روی این تخت جلوس مینموده و مردم به دیدار و عرض تبریک و سلامتی در مراسم های مختلف می آمدند.