در تور تهرانگردی که شامل کاخ گلستان میباشد، قطعا به خلوت کریمخانی سری خواهیم زد.

خلوت کریمخانی که محلی آرام و کنجی خلوت برای استراحت و آرامش امرا بود، محلی برای اتصال اندرونی و دیوان خانه در نظر گرفته شده بوده است. در زمان ناصر الدین شاه و به دستور او آن منطقه نرده کشی شده و به در مواقع تنهایی در آنجا مشغول قلیان کشیدن میشده است.

از خلوت کریمخانی دوره ی ناصرالدین شاه تنها یک نقاشی از استاد کمال الملک باقی است.

در حال حاضر در خلوت کریمخانی یک سنگ قبر قرار دارد و یک تخت. سنگ قبر متعلق به ناصرالدین شاه است که در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی در شهر ری قرار داشته که به دلایلی(جلوگیری از تخریب) به اینجا منتقل شده است. تخت شاهی در این محدوده نیز تختی است که به دستور فتحعلی شاه ساخته شده.