خانه علا الدوله که یکی از آثار باقیمانده ی دوره قاجار است. علا الدوله بیگلربیگی تهران قدیم بوده که بیگلر بیگی رده ای از طبقه بندی اجتماعی است که در زمان حال معادل حاکم و فرماندار در نظر گرفته میشود. این بنا که در خیابان فردوسی واقع شده است سال های سال است که بدون استفاده مانده است. شنیده شده یکی از برج سازان معروف تهران برای خرید این خانه اقدام کرده است. تالار آیینه خانه ای از دوره ی قاجار در این به جا مانده که تقریبا 150 متر مساحت دارد و یکی از آثار هنری دوره ی قاجار در نظر گرفته میشود که در اثر بی توجهی مسئولین تقریبا از بین رفته است.