تالار سلام کاخ گلستان

این تالار که اصلی ترین تالار در مجموعه ی کاخ گلستان است، محلی بوده برای بازدید عمومی مردم و همچنین محلی برای تاجگذاری شاهان قاجار. اکثر شاهان قاجار در این تالار تاجگذاری کرده اند. حتی در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم نیز این تالار به عنوان مکانی  برای تاجگذاری مورد استفاده قرار گرفت.