این بنا که در خیابان حافظ تهران واقع شده است، یکی از بناهای زیبایی است که قدمت آن به دوره قاجار برمیگردد و در سال 1378 و در آبان ماه و در روز 26 با شماره 2490 در فهرست میراث ملی ایران ثبت شد. ممکن است بارها از کنار این عمارت گذر کرده باشیم ولی هرگز از قدمت و پیشینه و ارزش این عمارت خبری نداشته ایم.در حال حاضر این عمارت در اختیار سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی است. و کاربری آن به عنوان مرکز آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.