عمارت کاظمی(سرای کاظمی)

عمارتی دست نخورده در دل تهران قدیم.