این عمارت که در دل تهران قرار دارد و از بازمانده های دوران قاجار است. امروزه تبدیل به یک رستوران شده است.