خانه توماس تموماسیان از بناهای اواخر دهی 30 شمسی در تهران است و معمار طراح آن آقای مهندس آفتاندلیان و معمار این سازه ی زیبا مهندس آیوازیان گزارش شده است. خانه توماس توماسیان که یکی از تجار ارامنه به نام تهران است در تاریخ 10 بهمن 1383 به شماره11377 در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان میراث ملی ثبت شده است. قدمت این بنا متعلق به دوره پهلوی دوم است. آقای توماس توماسیان در طول حیات خود به امور خیریه بسیاری مشغول بوده و از جمله فعالیت های این خیّر ساخت مدرسه بوده است. این بنای زیبا بعد از فوت آقای توماسیان در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت وبعد از مدتی به مالک خصوصی فروخته شد.در تور تهرانگردی در صورت درخواست به محدوده ی این بنا هم سری خواهیم زد.