عمارت قزاقخانه

قزاقخانه قدیمی ترین عمارت در میدان مشق است که در وسط آن قرار داشته ولی با توجه به تغییرات گسترده صورت گرفته، این عمارت در شمال میدان مشق امروزی قرار دارد.