باغ امین حضور(از بین رفته است)

مالک باغ امین حضور، آقا علی آشتیانی(ملقب به امین حضور)بوده است. با توجه به نقشه به جا مانده از تهران که در سال 1309 هجری قمری کشیده شده است، باغ امین حضور در ضلع غربی خیابان امین حضور و در شرق محله ای به نام باغ امین حضور قرار داشته است.

جانمایی فعلی

در شمال: خیابان دکتر سنگ و سقاباشی

در جنوب:خیابان شهید احمد احمدی

در شرق:خیابان شهید حیدری

در غرب:خیابان فقیه الملک و خیابان ایران