باغ وزیر مختار روس

این باغ که به دستور وزیر مختار روسیه در ایران ساخته شد در کنار دروازه شمالی شهر تهران، دروازه شمیران(جانمایی فعلی ابتدای شمالی خیابان پامنار) احداث شد. بعد از تکمیل باغ و عمارات پیرامونی، سفارت روسیه از محل ارگ سلطنتی به این مکان منتقل کردند.این باغ و عمارت در حال حاضر وجود دارند و در اختیار وابسته های بازرگانی دولت روسیه قرار دارد.