باغ ظل السلطان(پارک ظل السلطان)

این پارک تخریب شده و در حال حاضر وجود ندارد. با توجه به نقشه نجم الدوله مشخصات و جانمایی این پارک به شرح زیر است

شمال: خیابات هدایت

شرق:خیابان صفی علیشاه

غرب: خیابان تنکابن( پورمحمدی)

جنوب: خیابان خانقاه

در غرب این پارک محله باغ شاه قرار داشته است. از تعاریف اعتماد السلطنه برمی آید که این باغ حدودا 60 هزار تومان هزینه دربرداشته و از نظراعتماد السلطنه زشت بوده است به طوری که در شرح خاطرات خود در تاریخ 18 صفر 1305 هجری قمری نوشته است که : "عصر پارک ظل السلطان رفتم. بسیار بد عمارتی ساخته بود.معلوم نیست سر و ته آن کدام است. قریب 60 هزار تومان خرج شده. رعیت بیچاره ایران باید از گرسنگی بمیرند شاهزاده دخل کنند وبیهوده مصرف نمایند."