باغ پسته بیگ(پسته بک)

در محله ای از توابع چاله میدان در نقشه یتهران در سال 1275 هجری قمری در شمال کوچه منشعب از گذر امامزاده یحی به سمت شرق نام دو باغ مشخص شده است.باغ وقف در سمت شرق و باغ حسینقلی خان در سمت غرب. با این حال در نقشه رسم شده توسط حاج عبدالغفار نجم الدوله به جای باغ وقف، نام باغ پسته بیگ(باغ پسته بک) برده شده است. از وجه تسمیه این باغ اطلاعی در دست نیست اما محتملا در عهد ناصرالدین شاه و توسط اعیان و بزرگان انواع درخت های مثمر و گل و گیاهان از سایر نقاط کشور به تهران آورده شده اند که در این باغ پسته کاشته شده بوده. در نزدیکی این محل تکیه ای به همین نام(تکیه پسته بیگ) وجود داشته که در سال 1318 توسط وزارت فرهنگ تخریب و طی دو سال دبستانی به جای آن ساخته شد. در حال حاضر میدانگاهی با نام باغ پسته بک در این محل وجود دارد.