در تعریف مسیر برای مخاطبین تهرانگردی یکی از مسیرهای انتخاب شده بازدید در تور تهرانگردی از سه برج تهران میباشد.

بازدید از سه برج مهم در تهران شامل برج آزادی (شهیاد) ، برج میلاد و برج طغرل

این سه برج که در سه زمان مختلف ساخته شده اند، هر کدام نماد و ساختار و کاربردی متفاوت دارند. از گذشته های دور تا یکی از از 10 برج مخابراتی برتر دنیا در عصر مدرن