همانطور که میدانید، ری از قدیمی ترین شهرهای تاریخی جهان است.در این مسیر تهرانگردی از میدان توپخانه شروع تور را خواهیم داشت و با گذشتن از مسیر ماشین دودی به سوی ری میرویم. در شهر ری برج نقاره خانه ، ابن بابوی، چشمه علی، دژ رشکان را خواهیم دید و به تپه میل و بی بی شهر بانو هم سری خواهیم زد.