در این مسیر از تورهای تهرانگردی به شرح شمیران گردی میپردازیم. در مسیر تور شمیران گردی ما به موزه سینما و موزه موسیقی سری خواهیم زد و به موزه ی دلنشین دکتر حسابی خواهیم رفت و کاخ نیاوران و یا سعد آباد را در برنامه خواهیم داشت. کاخ سعد آباد خود شامل 18 موزه میشود که از این موزه ها فقط 2 تا 3 موزه را بازدید خواهیم کرد. در نهایت با توافق گروه به دربند خواهیم رفت و از هوای پاک برای یک عصرانه دلچسب استفاده خواهیم کرد.