تهران زادگاه و یا حداقل محل زندگی بسیار از ادیبان، شاعران ایرانی است که در طول زندگی با بسیاری از آثار آنها آشنا میشویم و از آنها استفاده میکنیم. از آنجایی که توریکس تورهای تخصصی تهرانگردی را برگزار میکند، در صدد آن برآمدیم تا تور ادبی را در کنار سایر تورهای تهرانگردی به لیست خدمات خود اضافه کنیم. قطعا استقبال زیادی از اینگونه تورهای تخصصی ادبی نخواهد شد و به غیر از سختی ها و مصائب پیش بینی نشده، منفعت مادی برای ما نخواهد داشت. با این حال وظیفه ی خود میدانیم تا به اندازه ی قطره ای در اندازه ی آشناسازی با فرهنگ و ادبیات ایران زمین به سرزمین خود خدمت کنیم. در این تور با قسمتی از تاریخ ادبیات ایران که در شهر تهران شکل گرفته میپردازیم و خانه های شاعران و ادیبان و داستان زندگی آنها را مرور میکنیم.

ملک شعرای بهار

پروین اعتصامی

محمد علی سپانلو

در حال تکمیل