تور تهرانگردی ویژه بازارگردی تهران

بازدید از دیدنی های بازار بزرگ تهران

  • سبزه میدان
  • تیمچه حاجب الدوله
  • امامزاده زید
  • مقره لطفعلی خان زند
  • مسجد سید عزیزالله
  • چهار سوق بزرگ
  • بازار مسگرها
  • مسجد جامع
  • کوچکترین قهوه خانه ایران